Informacje dla Rodziców 2018/2019

2018/2019

1. Obiady w szkole

Flo – pol catering

e-mail: psp62@flo-pol.pl

Tel: 787-747-180

Koszt posiłku 10 złotych za dwa dania, zupa – 2,50, II danie – 7,50 zł

 1. REJESTRACJA – w celu rozpoczęcia zamawiania posiłków przez Rodziców, którzy nie posiadali w poprzednich latach kont w Systemie MASTERSZEF, należy wybrać poniższy link kierujący do formularza rejestracyjnego.

       https://system.masterszef.com.pl/Rejestracja/PRYWATNA_SP_62

UWAGA – linki są unikalne dla każdej placówki, która korzysta z systemu MASTERSZEF. Prosimy nie korzystać z innych linków znalezionych w wyszukiwarkach Internetowych (są to linki przeznaczone dla innych placówek często w innych miastach).

 1. Adres do logowania na konto MASTERSZEF – https://system.masterszef.com.pl/User/LogIn
 1. Zamówienia i płatność za posiłki będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu MASTERSZEF.
 1. Rezygnacje z posiłku dokonywane są w systemie MASTERSZEF lub poprzez SMS-y wysyłane do Systemu – komunikacja z maszyną, ściśle ustalone zasady wysyłania wiadomości. Rezygnacje telefoniczne i mailowe nie będą uwzględniane. Rezygnacji można dokonać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu dostawy posiłku.
 1. Formy opłaty za złożone zamówienie (do wyboru).
  1. Przelew tradycyjny dokonywany na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie).
  2. Przelew natychmiastowy on-line (Przelewy 24) – istnieje dodatkowa opłata administracyjna pobierana przez operatora bankowego w wysokości 4,00 zł dla transakcji o wartości do 1 000 zł lub 5,50 zł dla transakcji o wartości powyżej 1 000 zł.
 1. Ochrona danych osobowych, aspekty prawne

Wszystkie funkcje Systemu MASTERSZEF zostały skonsultowane prawnie i odpowiadają aktualnym wymogom jakie są stawiane przed tego typu produktami informatycznymi. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez firmę MS Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celu obsługi posiłków w szkole i nie będą wykorzystywane w żadnym innym zakresie. Baza danych należąca do firmy MS Systems Sp. z o.o. jest zgłoszona do GIODO, firma posiada zgłoszonego Administratora Danych Osobowych i jest obsługiwana przez zewnętrznego wyspecjalizowanego audytora.

Informacje w pliku w formacie pdf: masterszef_

Informacje w pliku w formacie docx: masterszef

2. Odbiór dziecka ze szkoły – upoważnienie. Wyrażenie zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.

Proszę pobrać plik w wybranym formacie pdf lub docx Po wydrukowaniu i wypełnieniu prosimy o oddanie wychowawcy klasy lub dyrekcji.

2018/2019

3. Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
kalendarium_

 03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019
11.09.2018 Rada pedagogiczna + zebrania z rodzicami
 1-6.10.2018 Zielona Szkoła Radków.
15.10.2018 Ślubowanie klas I Dzień Edukacji Narodowej.
25.10.2018 Rada pedagogiczna + dzień otwarty.
01-3.11.2018 Święto Zmarłych – dni wolne.
 09.11.2018 Apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
29.11.2018 Rada pedagogiczna + zebrania z rodzicami + spotkanie z przedstawicielami klas.
 06.12.2018 Święto Szkoły.
20.12.2018 Jasełka + rada pedagogiczna.
23.12.2018-1.01.2019 Przerwa świąteczna
17.01.2019 Rada klasyfikacyjna.
24.01.2019 Zebrania z rodzicami.
28.01-10.02.2019 Ferie zimowe
28.01.2019 Zakończenie I semestru roku szkolnego 2018/2019.
14.02.2019 Rada podsumowująca I semestr  roku szkolnego 2018/2019.
02.2019 Dzień Babci i Dziadka.
15.02.2019 Bal karnawałowy.
14.03.2019 Rada pedagogiczna + dzień otwarty.
15,16,17.04.2019 Egzamin klasy VIII.
18-23.04.2019 Ferie wiosenne – przerwa świąteczna.
25.04.2019 Rada pedagogiczna + zebrania z rodzicami + spotkanie z przedstawicielami klas.
01-03.05.2019 Święto pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja.
07.05.2019 Apel z okazji rocznicy Święta  Konstytucji 3 Maja.
05.2019 Dzień  Rodziny.
28.05.2019 Rada pedagogiczna + sprawdziany roczne  + Dzień otwarty.
03.06.2019 Dzień Dziecka. Dzień sportu.
11.06.2019 Rada klasyfikacyjna.
20.06.2019 Boże Ciało – dzień wolny.
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
28.06.2019 Rada podsumowująca II semestr roku szkolnego 2018/2019.

4. Regulamin wypożyczania uczniom Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 w Warszawie im. J. Kolasińskiej podręczników oraz materiałów edukacyjnych

regulamin_wypozyczania Plik do pobrania (w pdf)

 1. Podstawa prawna.
 2. Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ.U. Z 2014 r. poz. 811.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe (z póź. zm.)
 1. Prawo korzystania.
 • W roku szkolnym 2018/2019 prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie klas I – VIII.
 • Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę.
 • Prowadzona jest ewidencja podręczników i in. materiałów edukacyjnych – każdy podręcznik na danym poziomie nauki opatrzony jest pieczątką szkoły na pierwszej stronie oraz kolejnym numerem w ewidencji.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.
 • Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

III. Zasady wypożyczania, zwroty.

 • Szkoła wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
 • Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
 • Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
 • Wypożyczenia (użyczenia) podręcznika/ materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-wychowawca na podstawie imiennej listy uczniów.
 • Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w dniu ustalonym przez dyrektora szkoły – nie później niż do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 • Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 • Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I- III, odbywa się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.
 • Wychowawca jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów i za dopilnowanie złożenia podpisu rodziców (klasy I-III) lub uczniów (klasy IV-VIII), potwierdzającego odbiór
 • Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do wychowawcy w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 • Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych wiadomości uczniów i rodziców przez wychowawcę, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu nauki szkolnej. Wychowawca jest zobowiązany dopilnowania zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.
 • Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego wychowawca dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 • Dla podręcznika/materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 • W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:
  • kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie lub
  • nowego podręcznika/materiałów edukacyjnych.
 • W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.
 1. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.
 2. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 3. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń. Podręczniki szkolne/materiały edukacyjne należy chronić przed zabrudzeniem i zalaniem.
 4. Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 5. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 6. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.

5. Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnego 2018/2019

Plik do pobrania —-> Informacje

6. Plan lekcji 2018/2019

Plan lekcji

Reklamy