Obowiązujące procedury 2021/2022

 1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów infekcji i nie pozostający na kwarantannie.
 2. Po wejściu do budynku szkoły należy umyć i zdezynfekować ręce.
 3. Na terenie szkoły – w przestrzeni wspólnej należy założyć maseczkę.
 4. W sali lekcyjnej oraz na placu zabaw/boisku szkolnym maseczki można zdjąć.
 5. Na terenie szkoły oraz na placu zabaw/boisku szkolnym należy zachowywać dystans 1,5 m.
 6. Podczas kichania i kasłania należy zakryć usta, a następnie umyć ręce.
 7. Uczeń, który źle się poczuje powinien to zgłosić nauczycielowi.
 8. Pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy infekcji powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
 9. Nie przynosimy do szkoły niepotrzebnych rzeczy np.: zabawek, gier itp.
 10. Na placu zabaw/boisku szkolnym nie spożywamy posiłków.
 11. Każdy uczeń powinien posiadać podpisany bidon.
 12. Przed posiłkiem uczniowie myją ręce.
 13. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci z kl. 0 i I mogą wejść na teren szkoły w maseczce oraz powinni zdezynfekować ręce.
 14. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna poddać się mierzeniu temperatury.
 15. Rodzic odprowadzający lub przychodzący po dziecko stara się jak najszybciej opuścić budynek szkoły.
 16. Przed i po zakończonej lekcji należy wywietrzyć salę.
 17. Po zakończonych zajęciach uczniowie zobowiązani są do uprzątnięcia wszystkich swoich rzeczy z ławki oraz podłogi i spakować je do plecaka lub odłożyć w wyznaczone miejsce na półce.
 18. Po zakończeniu zajęć ławki są dezynfekowane.
 19. Jeśli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji używanych sprzętów oraz wietrzenia sali.