Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych

Regulamin wypożyczania uczniom

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 w Warszawie im. J. Kolasińskiej

podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 1. Podstawa prawna.
 2. Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ.U. Z 2014 r. poz. 811.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe (z póź. zm.)

 

 1. Prawo korzystania.
 • W roku szkolnym 2018/2019 prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie klas I – VIII.
 • Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę.
 • Prowadzona jest ewidencja podręczników i in. materiałów edukacyjnych – każdy podręcznik na danym poziomie nauki opatrzony jest pieczątką szkoły na pierwszej stronie oraz kolejnym numerem w ewidencji.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.
 • Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

 

III. Zasady wypożyczania, zwroty.

 • Szkoła wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
 • Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
 • Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
 • Wypożyczenia (użyczenia) podręcznika/ materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-wychowawca na podstawie imiennej listy uczniów.
 • Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w dniu ustalonym przez dyrektora szkoły – nie później niż do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 • Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 • Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I- III, odbywa się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.
 • Wychowawca jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów i za dopilnowanie złożenia podpisu rodziców (klasy I-III) lub uczniów (klasy IV-VIII), potwierdzającego odbiór
 • Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do wychowawcy w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 • Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych wiadomości uczniów i rodziców przez wychowawcę, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu nauki szkolnej. Wychowawca jest zobowiązany dopilnowania zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.
 • Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego wychowawca dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 • Dla podręcznika/materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 • W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:
  • kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie lub
  • nowego podręcznika/materiałów edukacyjnych.
 • W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.
 1. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.
 2. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 3. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń. Podręczniki szkolne/materiały edukacyjne należy chronić przed zabrudzeniem i zalaniem.
 4. Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 5. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 6. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.