Statut i WSO

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62

IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Spis treści

ROZDZIAŁ I INFORMACJE O SZKOLE. 2

ROZDZIAŁ II FUNKCJONOWANIE SZKOŁY. 4

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOLY I ICH KOMPETENCJE. 19

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY. 26

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 31

ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY. 40

ROZDZIAŁ VII NAGRODY I KARY. 44

ROZDZIAŁ VIII EGZAMIN OŚMIOKLASISTY. 46

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW… 47

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 67

ANEKS. 68

 

STATUT

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62 IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ

ROZDZIAŁ I INFORMACJE O SZKOLE

 • 1
 1. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej została utworzona, jest prowadzona i nadzorowana przez organ prowadzący w osobach:
  1. Czesławy Mostkiewicz – Odrzygóźdź
  2. Krzysztofa Kolasińskiego
  3. Teresy Borowskiej,

działa w oparciu o wytyczne MEN.

 1. Szkoła używa nazwy: Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie.
 2. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.
 3. Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: PSP nr 62
 4. Pedagogiczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty.
 5. Nadzór nad szkołą sprawują przedstawiciele Dzielnicy Targówek. m.st. Warszawy

 

PRZEPISY OGÓLNE

 • 2
 1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Joanny Kolasińskiej zwana dalej Szkołą jest szkoła niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej..
 2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Skrajnej 10.
 4. Nauka w szkole jest płatna w formie miesięcznej kwoty czesnego do dnia 5 każdego miesiąca.
 5. Wysokość opłat czesnego ustala właściciel szkoły.
 6. Czesne płacone jest przez 11 miesięcy w roku, za lipiec i sierpień uiszczane są wpłaty równe połowie czesnego.
 7. Rodzice wpłacają wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący.
 8. Wpisowe jest bezzwrotne.
 9. Szkoła otrzymuje dotację na ucznia z Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 10. Działalność szkoły finansowana jest z opłat czesnego za naukę oraz dotacji z budżetu państwa.
 11. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez 5 dni tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 • 3
 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka.
 2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 3. Działalność dydaktyczno – wychowawcza oraz działalność szkoły i organizacji działających na jej terenie prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Praw Dziecka.
 4. Szkoła sprzyja rozwojowi osobowości twórczych i nowych inicjatyw.
 5. Szkoła uczy przygotowania do życia w harmonii ze środowiskiem.
 6. Szkoła dąży do wychowania w poszanowaniu tradycji.
 7. Szkoła uczy sprawnego posługiwania się językami obcymi i nowoczesną technologią informacyjną.
 8. Uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 • 4
 1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określa organ prowadzący szkołę.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:
 • I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,
 • II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
 1. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 2. W szkole, organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 3. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Formami działalności dydaktyczno –wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Szkoła może organizować także inne zajęcia.
 4. W Szkole organizuje się oddziały przedszkolne. Cykl wychowania przedszkolnego wynosi jeden rok i obejmuje dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Uczniowie do klasy zerowej i pierwszej są zapisywani do szkoły w kolejności zgłoszeń po rozmowie wstępnej z rodzicami.
 6. Uczniowie do klas powyżej pierwszej są przyjmowani w poczet uczniów po rozmowie klasyfikacyjnej z uczniem i rozmowie wstępnej z rodzicami i analizą dotychczasowych wyników nauczania na podstawie świadectw.
 7. W szkole działa świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej
  i pomocy przedlekarskiej.

ROZDZIAŁ II FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 5
 1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowani i opieki , a także innej działalności statutowej  oraz zapewnia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.
 2. Działania te obejmują:
 • efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;
 • organizację procesów edukacyjnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzanie Szkołą.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z Programu  wychowawczo – profilaktycznego, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata;
 • kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
 • kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
 • przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
 • sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;|
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy;
 • podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 1. Szkoła nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom dotowane podręczniki lub materiały ćwiczeniowe
 • przekazuje uczniom dotowane materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu
 • Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

 • 6
 1. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:

 

 • pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;
 • zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów.
 • Szkoła obok programu obowiązkowego prowadzi zajęcia ponad podstawę programową: język angielski, środowisko po angielsku w klasach I – III, język niemiecki, język francuski, filozofię, informatykę, grafikę, rytmikę, korektywę, basen.
 • Nadobowiązkowym językiem w szkole od klasy I jest inny język zachodni – język francuski.
 • Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne: koło muzyczne, grę na instrumencie, koło plastyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło filozoficzne, zajęcia sportowe, SKS, szachy.
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 • kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej – za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;
 • organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudności w nauce;
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 • 7
 1. W szkole zatrudniony jest psycholog.
 2. Do jego zadań należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczniu się u uczniów klas I – III ;
 • prowadzenie wstępnych badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • wspieranie mocnych stron ucznia;
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania
 • wskazywanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły
 • prowadzenie terapii indywidualnej dla uczniów
 • konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

 

 

 

 • 8
 1. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:
 • tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy
 • ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców;
 • nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
 • psychologa;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 • diagnozowaniu środowiska ucznia;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych
 • wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu
 • profilaktyki i innych dokumentów szkolnych oraz wspieraniu
 • nauczycieli w tym zakresie;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów

nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III stosownie do zaleceń postdiagnostycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej
 • oraz dla tych uczniów, którzy mają problemy w nauce z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
 • zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, w tym uczniów zdolnych we wszystkich klasach
 • zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy
 • zajęć psychoedukacyjnych w poszczególnych klasach prowadzonych przez
 • psychologa, wychowawców oraz innych specjalistów zgodnie z tematyką godzin wychowawczych oraz Szkolnego Programu Profilaktyki
 • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców prowadzonych przez psychologa     i wychowawców  w zakresie
 • wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
 • przezwyciężania trudności w nauce,
 • wspierania rozwoju dzieci
 • porad i konsultacji dla nauczycieli prowadzonych przez psychologa szkolnego w zakresie trudności w nauce i zachowania uczniów
 • zajęć warsztatowych dla nauczycieli prowadzonych przez specjalistów, psychologa szkolnego, jak i samych nauczycieli w ramach kursów i szkoleniowych rad pedagogicznych wg harmonogramu
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne.
 • 9
 1. W szkole działa logopeda.
 2. Do zadań logopedy należy:
  • 1) profilaktyka ,
  • 2) diagnostyka – badanie dzieci w celu wykrycia nieprawidłowych zachowań językowych,
  • 3) terapia logopedyczna
  • 10
 3. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 4. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:
 • uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;
 • niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
 • każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
 • każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;
 • w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
 • w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
 • każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
 • uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz rodziców ( oprawnych opiekunów) ucznia;
 • nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
 • wyznaczeni nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku z korzystaniem przez nich z posiłków, nad uczniami oddziałów przedszkolnych i oddziałów klas I-III przebywającymi na stołówce szkolnej opiekę sprawują wychowawcy oddziałów- zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
 • nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;
 • opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 • po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest zobowiązany przekazać uczniów wychowawcy świetlicy.
 • nauczyciel organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
 • wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
 • wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;
 • pielęgniarka szkolna w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, odpowiada za stan materiałów opatrunkowych w apteczkach, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny.
 • pracownicy Szkoły są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;
 • pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna identyfikuje osoby wchodzące na teren Szkoły, nadzoruje zamykanie i otwieranie szatni zgodnie z planem zajęć edukacyjnych poszczególnych oddziałów; sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia składają Dyrektorowi Szkoły;
 • konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.
 • 11
 1. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:
 • każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia”
 • zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych , imprez turystycznych określają odrębne przepisy;
 • na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej wymagana jest zgoda rodziców ucznia;
 • obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybycie do celu;
 • kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;
 • nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;
 • zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.
 • 12
 1. Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:
 • nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;
 • w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;
 • miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty;
 • dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;
 • dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest w tym czasie przeprowadzanie rozmów  z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;
 • nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaja zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;
 • nauczyciel ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
 • w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru ;
 • wychowawcy oddziałów klas I-III pełnią dyżury zgodnie z zasadą, że opieka nad oddziałem trwa do przekazania go drugiemu nauczycielowi uczącemu.
 • 12
 1. Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:
 • nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz Dyrektora Szkoły;
 • jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;
 • jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły, w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;
 • jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły.
 • 13
 1. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka szkolna w miejscu wychowania i nauczania (w dni pracy na terenie Szkoły). Pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, który odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.
 2. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • 14
 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.
 2. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
 3. Pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
 4. Pomieszczenia Szkoły wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
 5. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 6. W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.
 8. Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z zasadami metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.
 • 15
 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.
 2. Uczniowie w szczególności:
 • zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
 • rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
 • są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
 • wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
 • promują ideę wolontariatu w Szkole.
 • 16
 1. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. W szczególnych przypadkach rodzic lub opiekun może być zwolniony z opłat lub płacić tylko część czesnego (dziecko nauczyciela, pracownika szkoły, kiedy rodzice lub opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej).
 • 17
  Organizacja i formy współdziałania Szkoły z Rodzicami

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

 1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczestniczą w życiu szkoły, przedstawiając wnioski i uwagi na zebraniach rodziców oraz poprzez udział przedstawicieli klas w spotkaniach z dyrektorem.
 3. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego, Planu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;
 • uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 • aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;
 • występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;
 • występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich dziecku;
 • wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, logopedy lub innego specjalisty;
 • zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
 • przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;
 • wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;
 • wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;
 • wyrażenia pisemnego pozwolenie wg wzoru na samodzielne przychodzenie do szkoły na zajęcia i samodzielny powrót ze szkoły po zakończonych zajęciach dla ucznia od 12 roku życia
 • uczestnictwa w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.
 • 18
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
  i dydaktycznych.
 2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
 • kontakt bezpośredni:
 • zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;
 • rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły;
 • indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
 • zajęcia otwarte;
 • uroczystości szkolne, klasowe, zawody, wycieczki;
 • rozmowy telefoniczne;
 • kontakt pośredni:
 • zapisy w zeszycie przedmiotowym;
 • zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu;
 • korespondencja listowna, mailowa poprzez dziennik elektroniczny,
 • informacja przekazana przez psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły
 • zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.
 • 19
  Rodzice dziecka obowiązani są do:
 • zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy oddziału, psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły;
 • systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;
 • bieżącej kontroli zapisów w Zeszycie kontaktów z rodzicami i potwierdzania ich podpisem;
 • wpisywania do Zeszytu kontaktów z rodzicami wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w Szkole.
 • przyprowadzenia dziecka do budynku szkoły na tyle wcześnie, by dziecko przygotowało się do zajęć lekcyjnych.
 • osobistego odbioru dziecka z budynku szkoły.
 • terminowego uiszczania opłat do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku niemożliwości ich uiszczenia są zobowiązani do zabrania dziecka ze szkoły w terminie 1 miesiąca od zaprzestania wnoszenia opłat.

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOLY I ICH KOMPETENCJE

 • 20
 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

DYREKTOR

 • 21
 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.
 • 22
 1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w Szkole;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe;
 • zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 

 • 23
 1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole.
 2. Ogólne zasady organizacji nadzoru pedagogicznego ustalane są zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 3. Nadzór w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 62 im. Joanny Kolasińskiej sprawuje dyrektor Pani Czesława Mostkiewicz –Odrzygóźdź oraz dyrektor pedagogiczny Pani Joanna Dubielecka
 4. Dyrektor i dyrektor pedagogiczny szkoły:
 • Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego
 • Przedstawia plan nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej
 • Przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
 1. Ma prawo do zmiany wychowawcy klasy.
 2. Skreśla ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym dokumencie.
 3. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach przedstawicieli klas wybranych w bieżącym roku szkolnym, zwołanych na jego wniosek lub osób prowadzących szkołę w sprawach istotnych dla szkoły.
 4. Spotkania Dyrektora z przedstawicielami rodziców odbywają się raz na kwartał.
 5. Dyrektor rozstrzyga spory, jeżeli w regulaminie je pominięto, reprezentuje interesy rady i dba o jej autorytet. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych.
 6. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędna dla dyrektora jest osoba prowadząca szkołę.
 7. Czas pracy dyrektora jest nienormowany.
 8. Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:
 • opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;
 • dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 24
 1. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 • przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 • udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 • 25
 1. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:
 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
 • ma prawo do zmiany wychowawcy klasy.
 • Skreśla ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 • 26
 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.
 • 27
 1. Dyrekcja w miarę swoich możliwości finansowych opłaca wyjścia do kin, teatrów, itp.
 2. Dyrekcja szkoły może ufundować nagrodę w postaci wyjazdu na kolonię, zieloną szkołę.
 3. Dyrekcja szkoły jest fundatorem nagród w konkursach szkolnych.
 4. Dyrekcja Szkoły przyznaje nagrody Dyrektora dla wyróżniających się nauczycieli.
 5. Dyrekcja szkoły jest fundatorem Pucharu Dyrektora Szkoły.

RADA PEDAGOGICZNA

 • 28
  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • 29
  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 • uchwala zmiany Statutu Szkoły.
 • 30
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:
 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • 31
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • 32
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym w ustawie.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 5. Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej.

 

 

 • 33
 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców może opinować całokształt działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły w celu podnoszenia jakości i efektywności procesu nauczania i wychowania.
 • 34
 1. Samorząd uczniowski tworzą klasy.
 2. W ramach prac samorządów klasowych uczniowie realizują zadania statutowe.
 3. SU może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach podstawowych praw ucznia takich jak:

– prawo zapoznania się z programem szkoły

– prawo jawnej oceny

– prawo do wydawania własnej gazety

 1. Do zadań SU należą:
  • Współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
  • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
  • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
  • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
  • 35
 2. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 3. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.
 4. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:
 • pozytywnej motywacji;
 • partnerstwa;
 • wielostronnego przepływu informacji;
 • aktywnej i systematycznej współpracy;
 • rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
 2. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 36
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego.
 3. Terminy ferii i wakacji są zgodne z wytycznymi MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 4. Dni wolne od zajęć szkolnych wyznacza Dyrektor. Dni wolne od pracy dla uczniów nie są wolne dla nauczycieli.
 • 37
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
 • 38
 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:
 • I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna:
 • II etap: oddziały klas IV – VIII.
 1. Szkoła rozpoczyna i prowadzi działalność w oparciu o pełną strukturę klas.
 2. Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 20 osób.
 • 39
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
 • 40
 1. Szkoła wprowadza z dniem 1 IX 2017 r. nową podstawę programową dla klas I, IV i VII zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Szkoła wprowadza od 1 IX 2018 r. nową podstawę dla klas II, V i VIII.
 • 41
 1. Uczniowie do klasy zerowej i pierwszej są zapisywani do szkoły w kolejności zgłoszeń po rozmowie wstępnej z rodzicami.
 • 42
 1. Uczniowie do klas powyżej pierwszej są przyjmowani w poczet uczniów po rozmowie klasyfikacyjnej z uczniem i rozmowie wstępnej z rodzicami.
 • 43
 1. Działalność i organizację pracy szkoły określają następujące dokumenty:
 • Statut
 • Plan dydaktyczno-wychowawczy
 • Program wychowawczo – profilaktyczny
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 1. W ramach planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły realizowany jest autorski program wychowawczy.
 2. Realizacja programu wychowawczego szkoły jest przewidziana cyklicznie.
 3. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły zawiera co roku:
 • plan pracy psychologa
 • plan pracy pielęgniarki
 • plan pracy rady pedagogicznej
 • plan współpracy ze strażą miejską

Organizacja zajęć dodatkowych

 • 43
 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Zajęcia dodatkowe realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.
 3. Szkoła obok programu obowiązkowego prowadzi zajęcia ponad podstawę programową: język angielski, język niemiecki, język francuski, filozofię, informatykę, grafikę, rytmikę, korektywę, basen.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne: etykę, koło muzyczne, grę na instrumencie, koło plastyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło historyczne, SKS, judo, szachy, koło dla wybitnie uzdolnionych polonistów, koło dla wybitnie uzdolnionych matematyków.
 5. Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze.
 6. Szkoła prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
 7. Szkoła organizuje wycieczki i wyjścia w celu realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
 • 44
 1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego
 2. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 6.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 • 45
 1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie zajęć dodatkowych, jest obowiązany do ich dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych.
 2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Świetlica szkolna

 • 46
 1. W szkole działa świetlica.
 • Ze świetlicy mają prawo korzystać wszyscy uczniowie.
 • Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb w danym roku szkolnym.
 • Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z założeniami planu wychowawczo – dydaktycznego szkoły i według ustalonego harmonogramu.
 • Świetlica czynna jest w godzinach 13.40 – 18.00.
 • 47
 1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.
 2. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 3. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 4. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 • stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 • wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 • zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 • 48
 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;
 • organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i psychologiem szkolnym.
 • 49
 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
 • właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 • regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 • utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 • zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);
 • stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 • prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 • 50
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 • korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 • utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 • wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
 • nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 51
 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z własnym światopoglądem, przestrzegając zasad Kodeksu Etyki Pracowników Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 im. Joanny Kolasińskiej oraz wartości nadrzędnych zawartych w Statucie Szkoły.
 • 52
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani i zwalniani zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 2. Właściciel szkoły może rozwiązać umowę z nauczycielem w terminie ustawowym 3 miesiące przed zakończeniem roku tj. 1 czerwca bez podawania powodu.
 3. W szczególnych przypadkach zajęcia lekcyjne mogą być prowadzone na podstawie umowy zlecenia.
 4. Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych zatrudniani są wtedy, gdy posiadają kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 5. Umowy z dyrektorem i nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły zawiera i rozwiązuje właściciel szkoły.
 6. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 7. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 8. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:
 • odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 • odpowiedzialności za powierzone mienie;
 • współpracy z rodzicami;
 • doskonalenia warsztatu pracy;
 • realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

Zakres zadań nauczyciela

 • 53
 1. Nauczyciel sprawuje:
 • bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 • opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 • opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 • kształci umiejętności główne.
 • kształci umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
 • przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie pracy szkoły.
 • wzbogaca warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły.
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • dokładnie diagnozuje możliwości i potrzeby uczniów.
 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.
 • wyrównuje dostrzeżone braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
 • informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.
 • bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.
 • prowadzi prawidłowo, rzetelnie i terminowo dokumentację pedagogiczną.
 • przestrzega zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 • wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;
 • decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 • zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;
 • decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.
 • ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów.
 • ma prawo wnioskować o sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 1. Nauczyciel ponosi w szczególności ponosi odpowiedzialność za :
 • prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 • jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;
 • uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
 • przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 • powierzone mu mienie Szkoły.
 1. Nauczyciel odpowiada:
  • służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:
  • za poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
  • stan warsztatu pracy , sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych
  • służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
  • tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
  • nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
  • zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nie uporządkowania, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zakres zadań wychowawcy oddziału

 • 54
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 • otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 • współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);
 • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 • udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 • włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 • informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 • powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 • współpracuje z psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów.
 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 55

 

 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
 5. Wychowawca ma prawo ustanowić (przy współpracy z uczniami) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 • 56
 1. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 • programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;
 • dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;
 • udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 • informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 • utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 • organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
 1. Wychowawca odpowiada za:
 • osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo – profilaktycznego klasy i Szkoły;
 • poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 • bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.
 1. Wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
  • Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych swojej klasy.
  • Za zintegrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego.
  • Za prawidłowość dokumentacji swojej klasy.

Zespoły nauczycielskie

 • 57
 1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 1 rok szkolny.
 5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:
 • sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu;
 • dokumentacje zebrań zespołu;
 • opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu;
 • przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.
 1. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 2. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.
 3. Zebrania zespołów są protokołowane.
 • 58
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest w szczególności:
 • ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
 • zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
 • analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,w tym dla początkujących nauczycieli;
 • opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;
 • współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
 • przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.
 • 59
 1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 • zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
 • współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
 • wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
 • analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
 • współpraca z psychologiem, logopedą.

 

 

Inni pracownicy szkoły

 • 60
 1. W szkole zatrudnia się pracowników niepedagogicznych.
 2. Zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres ich zadań ustala dyrektor.
 3. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.
 4. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
 1. W szkole podstawowej tworzy się następujące stanowiska obsługi:

– sprzątaczka,

– konserwator,

– woźny.

 1. Pracownicy niepedagogiczni odpowiadają:

1) Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

 • tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
 • nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

 

Zakres zadań pielęgniarki szkolnej

 • 61
 1. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się na terenie szkoły w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 2. Do jej zadań należy:
 • powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami;
 • powiadamianie o możliwościach kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami;
 • prowadzeni dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Przeprowadzania pogadanek w zakresie edukacji prozdrowotnej.

 ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 62
 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.

Uczeń ma obwiązek:

 1. Dbania o dobre imię szkoły, godnego jej reprezentowania, szanowania i wzbogacania tradycji szkoły.
 2. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły i innych obowiązujących regulaminach.
 3. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i właściwego zachowania się w ich trakcie.
 4. Punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia szkolne.
 5. Terminowego (do 7 dni od powrotu do szkoły) dostarczania usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienie nieobecności wystawione przez rodziców może być wpisane do dzienniczka, wpisane do dziennika lub przekazane ustnie wychowawcy.
 6. Ciągłej i wytrwałej pracy nad wzbogacaniem swej wiedzy, pełnego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
 7. Budowania rzetelnej atmosfery pracy podczas lekcji i innych zajęć szkolnych.
 8. Cichego zachowywania się podczas zajęć – tak na korytarzach jak i w całym otoczeniu szkoły.
 9. Dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w szkole, przestrzegania przyjętych form kulturalnego zachowania (kultura języka) w stosunku do nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, gości i kolegów.
 10. Czynnego uczestnictwa w realizacji stojących przed szkołą celów   i zadań, poczuwania się do współodpowiedzialności za poziom pracy szkoły – zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących działalności społeczności uczniowskiej.
 11. Przeciwdziałania przejawom nieodpowiedzialności: lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegania porządku, dbania o ład i porządek w szkole i klasie oraz otoczenia szkoły.
 12. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy, brutalności, innym negatywnym zjawiskom.
 13. Współdziałania realizacji zadań wynikających z potrzeb środowiska i z działalności organizacji uczniowskich.
 14. Szanowania i pomnażania własną pracą, urządzeń i pomocy szkolnych i poza nią (mienie publiczne).
 15. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w mieniu szkoły przez dzieci ponoszą rodzice.
 16. Poznawania, szanowania, i chronienia przyrody oraz właściwego gospodarowania jej zasobami.
 17. Dbania o zdrowie własne i kolegów, wystrzegania się wszelkich nałogów ( tytoń, alkohol, narkotyki, itp.)
 18. Przestrzegania higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru i fryzury. Uczeń/uczennica nie powinien mieć pomalowanych paznokci, ufarbowanych włosów, makijażu, kolczyków w innym miejscu niż płatki uszu, wyrazistej biżuterii i tatuażu. Strój nie powinien naruszać zwyczajów estetycznych (np. bluzki zakrywające brzuch i ramiona, krótkie spodenki latem sięgające minimalnie do kolan). Strój nie powinien wyrażać przynależności do subkultur młodzieżowych.
 19. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne.
 20. Podczas uroczystości i ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeń uczniów obowiązuje strój galowy:

– dziewczęta – biała bluzka koszulowa, granatowa lub czarna spódnica sięgająca do kolan, białe rajstopy, czarne lub granatowe buty

– chłopcy – biała koszula, ciemne (czarne lub granatowe) garniturowe spodnie, czarne pantofle.

 1. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych (takich jak telefon komórkowy, smartfon, tablet, odtwarzacz). Od zakazu odstępuje się w wyjątkowych sytuacjach – decyzję w tej sprawie podejmują nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Niezastosowanie się przez ucznia do powyższego zapisu – skutkuje zdeponowaniem urządzenia w sekretariacie szkoły i odbiorem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Uczeń ma prawo do:

 1. Przyjęcia w poczet uczniów także przed ukończeniem siódmego roku życia, jeżeli przed 1 września ukończył 6 lat i wykazuje odpowiednią dojrzałość psychofizyczna, zaopiniowaną i potwierdzoną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. Różnych form systematycznej i obiektywnej oceny wiedzy i umiejętności (oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów).
 3. Uzasadnienia oceny poprzez obowiązkową recenzję przez nauczyciela.
 4. Do otrzymania, na prośbę własną bądź rodzica, kontrolnej pracy pisemnej(sprawdzianu) do domu na czas określony przez nauczyciela.
 5. Znajomości kryteriów oceny z nauczanych przedmiotów i z zachowania oraz trybu odwołania się od otrzymanych ocen.
 6. Obniżonych wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, jeżeli stwierdzono u niego deficyty rozwojowe (pisemny wniosek poradni) lub jeśli zastosowano u niego indywidualny tryb nauczania.
 7. Zwolnienia z przedmiotów : wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka – na wniosek rodziców poparty odpowiednim zaświadczeniem.
 8. Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego:
 • na wniosek rodzica
 • w przypadku przeniesienia z innej szkoły
 1. Bycia poinformowanym na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych stopniach śródrocznych( końcoworocznych), a o grożących mu ocenach niedostatecznych – na miesiąc przed zakończeniem semestru
 2. Egzaminu sprawdzającego, jeżeli otrzymał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne na semestr lub na koniec roku szkolnego.. Jeżeli na egzaminie sprawdzającym otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo w ciągu trzech dni od daty egzaminu odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli nie był klasyfikowany, realizował indywidualny tok nauki lub ubiegał się o przyjęcie do klasy wyższej.
 4. Otrzymanie promocji warunkowej do następnej klasy (z jedną oceną niedostateczną) tylko raz w cyklu kształcenia.
 5. Otrzymania promocji z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen ponad 4,75 z przedmiotów obowiązkowych w szkole i przynajmniej bardzo dobre zachowanie.
 6. Jeżeli odszedł do klasy, w której nauczany jest inny obcy język niż  ten, którego uczył się do tej pory, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia do innego oddziału, ma prawo do kontynuowania nauki języka w innej szkole lub uczenia się języka obowiązkowego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.
 7. Uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia (zgodnie   z zasadami bhp, zależnie jednak od warunków lokalowych i finansowych szkoły).
 8. Wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
 9. Opieki wychowawczej podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych, ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną, oraz poszanowania jego godności, życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 10. Uzyskania od wychowawcy dyskretnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i dotyczących konfliktów koleżeńskich.
 11. Znajomości programów nauczania obowiązujących w danym roku szkolnym oraz funkcjonujących w placówce regulaminów.
 12. Bycia poinformowanym o terminach pisemnych sprawdzianów wiadomości – przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (sprawdzian taki może być w ciągu dnia tylko jeden).
 13. Wykorzystania na odpoczynek przerw międzylekcyjnych, przerw świątecznych i ferii ( na dłuższe przerwy świąteczne i ferie nie zadaje się pisemnych prac domowych).
 14. Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, w konkursach przedmiotowych.
 15. Indywidualnego i zbiorowego udziału w imprezach szkolnych  i pozaszkolnych.
 16. Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawodowego w szkole i w poradni wychowawczo- zawodowej.
 17. Pomocy medyczno – pielęgniarskiej.
 18. Posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną.
 19. Fachowej opieki w świetlicy szkolnej.
 20. Wpływania na życie szkoły za pośrednictwem Samorządu Szkolnego i innych organizacji szkolnych.
 21. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uważa, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa (Statut Szkoły)
 • Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych
 • Tryb rozpatrywania zastrzeżeń jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkół podstawowych publicznych.

ROZDZIAŁ VII NAGRODY I KARY

 • 62
  1. Właściciel nagradza i promuje wzorowych pracowników nagrodą dyrektora szkoły.
  2. Właściciel karze pracowników za niewypełnianie obowiązków w formie:
 • nagany ustnej
 • nagany wpisaniem do akt
 • zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy
 1. Zgodnie z Kodeksem Pracy za spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy obowiązuje kara pieniężna.
 • 63
 1. Społeczność szkolna nagradza za:
 • rzetelną, systematyczną naukę
 • pracę społeczną
 • wybitne osiągnięcia
 • dzielność i odwagę
 • wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym
  1. Tryb przyznawania nagród określa wewnętrzny system oceniania uczniów.
  2. Szczególne wyróżnienia i nagrody przyznaje dyrekcja szkoły.
  3. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia oraz regulaminu szkoły zawartego w Statucie szkoły:
 • upomnieniem wychowawcy klasy
 • upomnieniem wychowawcy klasy w formie informacji pisemnej
 • upomnieniem dyrektora szkoły
 • naganą dyrektora szkoły
 • naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów
 • zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych i wycieczkach
 • usunięciem ze szkoły:
  • w przypadku rażącego niewypełniania obowiązków  ucznia,
  • w przypadku przejawiania postawy niegodnej ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62,
  • w przypadku, gdy rodzic lub prawny opiekun ucznia nie uiścił czesnego za okres dwóch miesięcy.
  • w przypadku, gdy rodzic lub prawny opiekun ucznia nie uiścił czesnego za okres dwóch miesięcy.
 1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku) na wniosek rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, który uzyskał poparcie wychowawcy klasy ucznia.
 2. Wdrożenie przepisów wzmożonej dyscypliny zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Uczeń ma prawo odwołania się od kary do dyrekcji szkoły w szczególnych przypadkach.

 

ROZDZIAŁ VIII EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

 • 64
 1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
 1. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację:
 • wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
 • wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.
 1. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 • w terminie głównym – w kwietniu;
 • w terminie dodatkowym – w czerwcu.
 1. Uczeń, który przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
 • przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.
 • 65
 1. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 • Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz
 • elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;
 • wynik z języka polskiego;
 • wynik z matematyki;
 • wynik z języka obcego nowożytnego;
 • wynik z przedmiotu do wyboru.
 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 • 66
 1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 2. Dyrektor Szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

 ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA i DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ

 • 67
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
  2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, co ma pomóc uczniowi w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
  1. Przez wszystkich nauczycieli stosowana jest ta sama skala ocen, jaką określa wewnątrzszkolny regulamin.
  2. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
  3. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:
 • stopień celujący – 6        –  cel;
 • stopień bardzo dobry – 5          – bdb;
 • stopień dobry – 4          – db;
 • stopień dostateczny – 3          – dst;
 • stopień dopuszczający – 2         –  dop;
 • stopień niedostateczny – 1         – 
  1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
  2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
   i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
  3. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia, polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
  2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
  3. Ocenienie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcy klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.
  5. Cele oceniania wewnątrzszkolnego
 • 1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 • 2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 • 3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 • 4) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 • 5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczych.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
  2. Zasady oceniania.
   • Ocenianie obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, obowiązujących w szkole programach nauczania i programie wychowawczym szkoły.
 • umiejętności komunikacyjne:
 • porozumienie się w języku ojczystym,
 • umiejętność korzystania ze źródeł informacji.
 • umiejętności społeczne:
 • współpraca w grupie – klasie,
 • umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań klasowych i indywidualnych,
 • umiejętność wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanego stanowiska oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • poczucie własnej wartości,
 • umiejętność pokonywania trudności życiowych.
 • umiejętności i dyspozycje psychologiczne
  1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce i zachowaniu.
  2. Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy osobowościowe.
  3. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnych.
  4. Tryb i formy oceniania.
 • 1) Przyjmuje się ocenianie bieżące, semestralne i roczne.
 • 2) Informacje, jakie uwzględnia śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna odnoszą się do uczniów uczących się na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej, a nie tylko do uczniów I etapu edukacyjnego.
 • 3) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują własne kryteria ocen, wynikające ze specyfiki nauczanych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem nauczania

Ocenianie bieżące:

Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny, w jednakowym stopniu dotyczyć: wiadomości i umiejętności.

Oceny cząstkowe ustala się na podstawie:

 • odpowiedzi ustnych,
 • sprawdzianów obowiązkowych pisemnych (60 min, 45 min), liczba takich sprawdzianów w ciągu roku nie może przekraczać 4 w roku szkolnym.
 • sprawdzianów obejmujących niewielką ilość materiału /do 5 lekcji/ tzw. kartkówki,
 • umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
 • wykonywania doświadczeń,
 • prac domowych,
 • aktywności na zajęciach.
 • 1) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII
 • mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;
 • od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
 • od 51% do 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;
 • od 76% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;
 • od 91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
 • od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.

Powyższe nie dotyczy sprawdzianów z języka polskiego.

Nauczyciele tego przedmiotu przyjmują osobne formy sprawdzianów pisemnych.

Jeżeli uczeń z powodów usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu obowiązkowego, to musi do niego przystąpić w ustalonym przez nauczyciela terminie.

Ocenianie semestralne i roczne.

1) Klasyfikacja odbywać się będzie dwa razy w roku:

– po pierwszym semestrze (semestralne)

– po drugim semestrze (ocena roczna)

 • 2) Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie podsumowania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych ucznia biorąc pod uwagę „Ocenianie bieżące”.
 • 3) Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec II semestru jest także oceną roczną.
 • 4) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach pozytywnych na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, a o ocenie niedostatecznej na 1 miesiąc przed tym zebraniem /kontakt osobisty potwierdzony zapisem w dzienniku/.
 • 5) Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczycieli przedmiotów oraz oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy w skali przyjętej przez szkołę.
  1. Jawność oceny.
   • Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
   • Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustalona ocenę.
   • Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

Ocena zachowania ucznia uwzględnia:

 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.
 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę:

czynniki pozytywne:

 1. a) właściwe zachowanie na lekcjach, aktywny udział w lekcjach,
 2. b) porządek w miejscu pracy i przejawianie troski o mienie szkoły,
 3. c) wypełnianie obowiązków szkolnych,
 4. d) przygotowanie do lekcji, terminowość zwrotu prac,
 5. e) przestrzeganie norm współżycia społecznego: okazywanie szacunku rówieśnikom, pomaganie, koleżeństwo, okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły, uczciwość w życiu codziennym, sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych, godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią
 6. f) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za jego wyniki pracy,
 7. g) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, udział w dodatkowych zajęciach, konkursach, zawodach,
 8. h) dbałość o honor i tradycje szkoły, godne reprezentowanie szkoły,
 9. i) aktywność, pomysłowość w działaniach na rzecz klasy i szkoły,
 10. j) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, usprawiedliwianie nieobecności,
 11. k) dbałość o kulturę słowa,
 12. l) dbałość o higienę osobistą, zdrowie,

ł) estetyka wyglądu, ubieranie stroju galowego na uroczystości szkolne,

 1. m) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
 2. n) przestrzeganie obowiązków ucznia, zawartych w statucie szkoły.

czynniki negatywne:

 1. a) agresywne zachowanie, fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad kolegami, bójki,
 2. b) używanie wulgaryzmów, przeklinanie, przejawy braku kultury osobistej,
 3. c) brak szacunku do nauczycieli, rówieśników, osób starszych,
 4. d) złe zachowanie na lekcjach: przeszkadzanie, nieuważnie, spóźnianie się,
 5. e) niewykonywanie poleceń nauczyciela, niedotrzymywanie zobowiązań,
 6. f) nieodrabianie prac domowych, ściąganie,
 7. g) złe zachowanie na wycieczkach, uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 8. h) niszczenie rzeczy innych, śmiecenie, niezmienianie obuwia,
 9. i) brak dzienniczka / zeszytu do korespondencji z rodzicami,
 10. j) kradzież, wyłudzanie pieniędzy,
 11. k) nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z telefonu komórkowego i gier elektronicznych,
 12. l) fałszowanie podpisów i dokumentów,

ł) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, zawartych w statucie szkoły.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

1.ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania wymienione w czynnikach pozytywnych i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów

2.ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wymienione w czynnikach pozytywnych, wyróżniając się w realizacji niektórych z nich

3.ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który w większości spełnia wymagania wymienione w czynnikach pozytywnych

4.ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania wymienione w czynnikach pozytywnych, a w jego zachowaniu występują sporadycznie czynniki negatywne

5.ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom wymienionym w czynnikach pozytywnych, a w jego zachowaniu występują czynniki negatywne

6.ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który w rażący sposób łamie wymagania zawarte   w czynnikach pozytywnych, a w jego zachowaniu występują czynniki negatywne w szczególności: fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad kolegami, bójki, nagminne wagary, wyłudzanie pieniędzy, kradzieże,

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Regulamin oceny z zachowania kl. 0 – III

 1. ceną zachowania wystawia wychowawca, nauczyciele uczący w danej klasie oraz wychowawca świetlicy.
 2. Ocena może być wystawiona po każdej lekcji.
 3. Ocenie podlega 11 zasad:
 • 1) Stosunek do obowiązków szkolnych
 • 2) Porządek w miejscu pracy
 • 3) Zachowanie w grupie rówieśników
 • 4) Postawa wobec starszych
 • 5) Kultura osobista
 • 6) Zachowanie na wycieczkach
 • 7) Inicjowanie pomocy na rzecz innych
 • 8) Aktywność na rzecz szkoły
 • 9) Wrażliwość na przemoc i agresję
 • 10) Dbałość o honor i tradycje szkoły
 • 11) Dbałość o piękno mowy ojczystej
  1. Formy oceny to:

buźka uśmiechnięta – za przestrzeganie zasad zachowania wg punktów 1 – 11.

buźka poważna – za częściowe przestrzeganie zasad.

buźka smutna za nieprzestrzeganie zasad.

5.Sposób zapisu: miesięczna tabela zachowania wklejona do dzienniczka ucznia.

6.obowiązkiem dyżurnego jest zebranie i złożenie wszystkich dzienniczków na biurku nauczyciela i rozdanie ich po zajęciach.

7.Trzech uczniów z klasy z największą liczbą uśmiechniętych buziek otrzymuje dyplom na zakończenie I semestru i medale na koniec roku.

 1. SKALA I SPOSÓB FORMUŁOWANIA BIEŻĄCYCH i SEMESTRALNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
 1. W klasach I – III uczeń może pozostać na drugi rok w tej samej klasie tylko w przypadku uzasadnionej opinii lekarza, psychologa lub innego specjalisty oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami).
 2. W klasach I – III obowiązuje ocena opisowa wystawiana przez wychowawcę klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi jego uczniów.
 • Ocena opisowa formułowana jest na podstawie kart pracy zawierających szczegółowe informacje na temat umiejętności, wiadomości i kompetencji uczniów w zakresie treści zawartych w bloku zająć zintegrowanych i wszystkich pozostałych przedmiotów.
 • Ocena opisowa obejmuje postępy ucznia w ramach obowiązującego programu, braki i zaległości oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

Wzór kart pracy ucznia w klasach I – III  ( Aneks poz.2.)

 • W klasach I – III oznaczenia cząstkowe ze sprawdzianów i prac uczniów mogą mieć postać:

A – kiedy uczeń ma trudności z opanowaniem wymaganego materiału w danej klasie i zadania wykonuje z pomocą nauczyciela,

B – kiedy uczeń opanował wymagany materiał w danej klasie, a tylko niektóre zadania wykonuje z pomocą nauczyciela,

C – kiedy uczeń opanował w pełni wymagany materiał w danej klasie   i wszystkie zadania wykonuje samodzielnie,

D – kiedy uczeń wykonuje zdania dodatkowe wykraczające poza materiał  w danej klasie.

 1. W klasach IV – VIII promowany do klasy programowo wyższej jest uczeń, który ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.
 2. W klasach IV – VIII obowiązuje skala ocen od 1 do 6: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący.
 3. Ogólne kryteria oceniania to:
 • Przygotowanie do lekcji
 • Bieżące odrabianie prac domowych
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • Poprawne i systematyczne wykonywanie powierzonych zadań
 • Zaangażowanie w wykonanie wyznaczonych prac (maksymalne wykorzystanie swoich możliwości)
 • Stopień opanowania podstaw programowych
  • Wymagania ogólne na ocenę celującą:
   • Przygotowywanie dodatkowych pomocy, referatów, wypracowań
   • Czytanie lektur wykraczających poza obowiązkowy zestaw
   • Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, występach, podczas których reprezentowana jest szkoła
  • Wykonywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności na sprawdzianach, wykazywanie się wiedzą wykraczającą poza program

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiada 100% zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji określony w programie nauczania danego przedmiotu w danej klasie
 • jest zaangażowany w pracę nad poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem własnych zdolności, uczestniczy w konkursach i osiąga sukcesy
 • wykazuje wiedze, umiejętności i kompetencje wykraczające poza program danej klasy
 • twórczo wykorzystuje własne zdolności w sytuacjach nowych i nieznanych
 • jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wszystkie treści programowe z danego przedmiotu w danej klasie
 • potrafi wykorzystać wiadomości w praktycznym działaniu
 • samodzielnie wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
 • umie korzystać z rożnych źródeł wiedzy, tak aby rozwijać własne umiejętności

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wymagane treści z zakresu danego przedmiotu w danej klasie
 • rozumie i potrafi wykorzystać w typowych działaniach zdobyte w toku nauki wiadomości z zakresu danego przedmiotu w danej klasie
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • umie korzystać ze wskazanych źródeł wiedzy tak, aby rozwijać swoje umiejętności
 • swobodnie wypowiada się ustnie i pisemnie na podany temat

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • poznał wymagane treści z danego przedmiotu w danej klasie
 • zdobył wiedzę i poprawnie ją interpretuje na poziomie umożliwiającym naukę na następnym etapie kształcenia
 • jego aktywność ogranicza się do działań wymaganych podczas zajęć
 • nie potrafi sprawnie i efektywnie wykorzystać zdobytych wiadomości
 • nie korzysta samodzielnie ze wskazanych źródeł wiedzy

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki i zaległości w wiadomościach  określonych w programie nauczania danego przedmiotu w danej klasie
 • nie umie wykorzystać wiadomości w praktycznym działaniu bez pomocy nauczyciela
 • nie pracuje samodzielnie nad pokonaniem trudności

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • posiada zasadnicze braki w materiale nauczania przewidzianym z danego przedmiotu w danej klasie, co uniemożliwia mu naukę na następnym etapie kształcenia
 • nie rozumie podstawowych treści i nie posiada najprostszych wymaganych umiejętności
 • wykazuje brak zainteresowania pokonaniem własnych trudności
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

Zwolnienia dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 1. Na podstawie ocen ucznia i obserwacji formułowane są wnioski na kartach pracy ucznia, które zawierają zakres treści opanowany przez ucznia w toku nauki ze wszystkich przedmiotów.
 2. Oceny semestralne i roczne uczniów są wypadkowymi ocen bieżących, popartych kartami pracy, z którymi uczniowie i rodzice zapoznają się co miesiąc (wzór kart pracy ucznia w klasach IV – VIII (Aneks poz.3 i 4).
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 4. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
 • formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
 • informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
 • systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
 • informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania;
 • umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
 • informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
 • udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.
 1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 • wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
 • regularne odrabianie prac domowych;
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
 • pisanie każdej pracy kontrolnej;
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.
  1. TERMIN I FORMA INFORMOWANIA UCZNIA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH
   1. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie) powinni zostać poinformowani pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub dopuszczającej na śródokres lub koniec roku szkolnego na miesiąc przed zakończeniem śródokresu i roku szkolnego.
   2. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie) powinni zostać poinformowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych wyższych niż niedostateczne na miesiąc przed końcem śródokresu lub roku szkolnego.
   3. Na prośbę ucznia lub rodzica oceny powinny być uzasadnione przez nauczyciela danego przedmiotu w oparciu o bieżące sprawdziany i karty pracy z całego roku.
   4. Ustala się następujące zasady informowania rodziców:
 • wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
 • uczniowie – na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
 • rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
 • ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice informowani są:
 • na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
 • na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu;
 • pisemnie na miesięcznych kartach pracy ucznia:
  • TRYB ODWOŁAWCZY OD USTALONYCH OCEN I FORMA ZASADNOŚCI ODWOŁANIA.
   1. Rodzic/opiekun ma prawo odwołać się od oceny przewidywanej przez nauczyciela danego przedmiotu do dyrektora szkoły w przypadku, gdy jego zdaniem wystawiona ocena jest zaniżona.
  • W takim przypadku przeprowadza się egzamin sprawdzający na uzasadniony, pisemny wniosek rodzica (opiekuna)
  • Komisja składająca się z dyrektora szkoły, nauczyciela prowadzącego oraz nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnego, na podstawie egzaminu sprawdzającego może podwyższyć (w przypadku pozytywnego wyniku) lub pozostawić (w przypadku negatywnego wyniku) ocenę wystawioną przez nauczyciela.)
  • Nie ma odwołania od oceny zachowania wystawionej przez wychowawcę i klasyfikowanej przez radę pedagogiczną.
   1. TERMIN KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ.
    1. Semestralna ocena z zachowania i śródroczne oceny z przedmiotów wystawione są na koniec I semestru przez wychowawcę i nauczycieli i zatwierdzane przez radę pedagogiczną.
   2. TRYB I FORMA EGZAMINOW KLASYFIKACYJNYCH.
    1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na naukę w ramowym planie nauczania.
    2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole może zdawać egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej.
    3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin z dwóch przedmiotów na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) za zgodą Rady Pedagogicznej.
    4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) na miesiąc przed końcem roku szkolnego.
    5. Egzamin przeprowadza komisja w składzie: dyrektor, nauczyciel uczący danego przedmiotu jako przewodniczący komisji i nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
    6. Uczeń jest klasyfikowany w przypadku pozytywnego (wyższego niż niedostateczny) wyniku egzaminu.
    7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
    8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. TRYB I FORMA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.
  1. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  1. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej, a w przypadku przedmiotów artystycznych z części praktycznej.
  2. Wynik egzaminu poprawkowego zostaje wpisany do protokołu zatwierdzającego skład komisji, termin i pytania egzaminacyjne ze zwięzłą informacją z części ustnej.
  3. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, jeżeli nie zdał egzaminu poprawkowego.
  4. Rada Pedagogiczna ma prawo promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.
  5. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
  6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  7. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, zgłaszającego samemu lub za pośrednictwem rodziców zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem.
 4. W skład komisji z zajęć edukacyjnych wchodzą:
 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole co następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. W skład komisji w sprawie oceny z zachowania, wchodzą:
 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • 2) wychowawca oddziału;
 • 3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • 4) psycholog zatrudniony w szkole;
 • 5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • 6) przedstawiciel rady rodziców.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania  zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  • 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  • 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • 3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  • 4) imię i nazwisko ucznia;
  • 5) zadania sprawdzające;
  • 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 2. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  • TRYB I FORMA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
   1. Rada Pedagogiczna klasyfikując uczniów na koniec roku szkolnego wybiera tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
  • 1) Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymuje każdy uczeń, który osiągnął wyniki wymagane w odpowiednim rozporządzeniu MEN.
  • 2) Nagrodę książkową otrzymuje każdy uczeń, który osiągnął wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów w danej klasie i wzorowe zachowanie.
   1. Rada Pedagogiczna może przyznać nagrodę uczniowi, który wyróżnił się pracą, zachowaniem lub działalnością na terenie szkoły w szczególny sposób.
   2. Dyrektor Szkoły przyznaje Puchar Szkoły uczniowi klas IV – VIII, który uzyskał najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych, powyżej 5 i wzorowe zachowanie (zgodnie z opracowanym regulaminem – aneks poz. 4)

 


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 68
 1. Baza:

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada :

 • sal lekcyjnych,
 • pracownię komputerową,
 • 1 salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 • 1 boisko sportowe,
 • gabinety dla dyrektora i dyrektora ds. pedagogicznych
 • pokój nauczycielski
 • 69
 1. Osoba prowadząca szkołę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego, powiadamiając co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji rodziców i uczniów oraz właściwego Kuratora Oświaty i gminy.
 2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 70
 1. W szkole obowiązuje zakaz używania komórek podczas procesu lekcyjnego

(regulamin – aneks poz. 5)

 1. W nagłych wypadkach uczeń może korzystać z telefonu szkolnego.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 15 września 2009 roku.

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 roku.

Zmieniony Statut Szkoły wchodzi z dniem 1 września 2017 roku

 

ANEKS

Wzory kart pracy klas oceny opisowej zachowania, wiadomości i umiejętności kl I – III.

 1. Wzór karty pracy klas IV – VI.
 2. Wzór karty pracy klas VII – VIII.
 3. Regulamin przyznawania Pucharu Dyrektora Szkoły.
 4. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i zabawek elektronicznych.
 5. Procedura informowania rodziców i uczniów o ocenach zachowania i stopniach.
 6. Procedury przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego w klasie VIII.
 7. Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej

 

 

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA, WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI              Okres:…………………

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………..

EDUKACJA SPOŁECZNA
Kultura osobista:

– zachowanie w grupie, w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych

– dbałość o kulturę słowa

 
Praca na zajęciach:

– aktywność

– koncentracja

– tempo pracy

 
Stosunek do obowiązków szkolnych:

– punktualność

– przygotowanie do zajęć

– odrabianie prac domowych

– porządek w miejscu pracy

– udział w konkursach i uroczystościach

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA
Czytanie

 

 
Mówienie i słuchania

 

 

 
Pisanie

 

 
Ortografia i gramatyka  
EDUKACJA MATEMATYCZNA
Rozumienie pojęć  
Sprawność rachunkowa  
Zadania tekstowe  
Geometria  
Umiejętności praktyczne  
EDUKACJA PRZYRODNICZA
Wiadomości  
Aktywność badawcza  
EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA
Kompozycja  
Estetyka i staranność  
EDUKACJA MUZYCZNA
Śpiewanie  
Granie na instrumentach  
Wiadomości  
JĘZYKI NOWOŻYTNE
Język angielski  
Język francuski  
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
Sprawność ruchowa  
Współdziałanie i współzawodnictwo w zespole  
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Wiadomości i umiejętności  
Bezpieczne korzystanie z komputera  
RELIGIA/ETYKA
Wiadomości i umiejętności  
Zaangażowanie na zajęciach  
ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY
Propozycje działań edukacyjno – wychowawczych  

Uwagi od wychowawcy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data……………………………………….                               Podpis rodzica/opiekuna………………………………….

MIESIĘCZNA KARTA PRACY UCZNIA KLASY IV– VI    Okres:…………………

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………

Zachowanie Stopień opanowania Nad tym musimy popracować
Język polski
     
     
     
     
     
     
Matematyka
     
     
     
     
     
Język angielski
     
     
     
     
Język niemiecki
     
     
Język francuski
     
     
Przyroda
     
     
Historia
     
     
Zajęcia komputerowe
     
     
Grafika
     
Plastyka
     
Technika
     
Muzyka
     
Wychowanie fizyczne
     
Religia/Etyka
     

 

Uwagi od wychowawcy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………

 

Data……………………………………….                       Podpis rodzica/opiekuna……………………………..

 

MIESIĘCZNA KARTA PRACY UCZNIA KLASY VII– VIII   Okres:…………………

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………

Zachowanie Stopień opanowania Nad tym musimy popracować
Język polski
     
     
     
     
Matematyka
     
     
     
     
Język angielski
     
     
     
Język niemiecki
     
Język francuski
     
Geografia
     
     
Biologia
     
     
Fizyka
     
     
Chemia
     
     
Historia
     
     
Informatyka/Zajęcia komputerowe
     
Grafika
Plastyka
     
Technika
     
Muzyka
     
Wychowanie fizyczne
     
Religia/Etyka
     

 

 

Uwagi od wychowawcy……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………………….                             Podpis rodzica/opiekuna…………………………

 

Regulamin przyznawania Pucharu Dyrektora

 1. Puchar Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 może otrzymać uczeń kl.
 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania Pucharu jest ocena wzorowa z zachowania w każdej klasie II etapu kształcenia (kl. IV-VIII).
 3. Podstawę do uzyskania Pucharu Dyrektora stanowi punktacja według następujących zasad:

– suma punktów ze świadectwa w każdej klasie II etapu kształcenia zgodnie ze skalą ocen

– suma punktów za uzyskanie czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych wg skali:

I miejsce – 4 punkty

II miejsce – 3 punkty

III miejsce – 2 punkty

IV miejsce – 1 punkt

– nauczyciel przedmiotu może wnioskować do Rady Pedagogicznej o przydzielenie dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia z danego przedmiotu w skali od 1 do 4 punktów.

 1. Puchar Dyrektora Szkoły przyznaje Dyrektor Szkoły, który może w sytuacjach wątpliwych prosić o opinię Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i zabawek elektronicznych

 1. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych przed zajęciami, w trakcie lekcji, oraz w czasie przerw.
 2. W trakcie pobytu dziecka w szkole telefon komórkowy pozostaje wyłączony.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć świetlicowych, wyłącznie za zgodą opiekuna.
 4. Zabawki elektroniczne dzieci mogą przynosić do szkoły 1x w tygodniu (termin ustala opiekun świetlicy) i korzystać z nich wyłącznie na świetlicy.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zabawki elektroniczne

i telefony komórkowe przynoszone do szkoły przez uczniów.

 1. Niezastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu skutkuje natychmiastowym odebraniem telefonu, zabawki elektronicznej i pozostawieniu w depozycie u dyrekcji szkoły do czasu odebrania sprzętu przez rodziców.

 

 

 

 

Procedury informowania rodziców i uczniów o ocenach zachowania i stopniach.

 1. Nauczyciel informuje uczniów o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów poprzez zapoznanie ich z treścią PSO do 10 września (konieczny zapis w dzienniku lekcyjnym).
 2. Wychowawca informuje uczniów podczas pierwszej godziny wychowawczej o kryteriach oceniania zachowania poprzez zapoznanie ich fragmentem WSO dotyczącym oceny zachowania (konieczny zapis w dzienniku lekcyjnym).
 3. Wychowawca informuje rodziców ogólnych kryteriach oceniania (wklejenie informacji do dzienniczka ucznia) oraz ocenianiu zachowania – podczas pierwszego zebrania. (uczeń zobowiązany jest codziennie przynosić dzienniczek do szkoły).
 4. Nauczyciel na tydzień przed sprawdzianem (obejmującym więcej niż trzy ostatnie lekcje) przekazać uczniom zakres tematyczny podstawowy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) oraz rozszerzony (na ocenę dobrą, bardzo dobrą oraz celującą).
 5. Nauczyciel wpisuje oceny uczniów do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu przedmiotowego/dzienniczka.
 6. Nauczyciel na prośbę ucznia przekazuje informację zwrotną o osiągnięciach poprzez:
 7. rozmowę indywidualną,
 8. notatkę w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku,
 9. notatkę pod pracą pisemną.
 10. Nauczyciele na każde zebranie wypełniają „Indywidualną kartę pracy ucznia”.
 11. Rodzic potwierdza zapoznanie się z oceną i/lub informacją zwrotną poprzez złożenie podpisu na pracy pisemnej, w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku, „Indywidualnej karcie pracy ucznia”.
 12. Nauczyciel/wychowawca na prośbę rodziców ucznia przekazuje informację zwrotną o osiągnięciach dziecka podczas:
 13. zebrań i dni otwartych,
 14. indywidualnych spotkań z rodzicami (ew. rozmów telefonicznych)
 15. Nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów w szkole.
 16. Nauczyciel informację o ocenie ze sprawdzianów semestralnych i rocznych przekazuje rodzicom uczniów w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku. Nie wydaje ww. sprawdzianów do domu.
 17. Nauczyciele zgodnie z obowiązującym w PSP nr 62 WSO informują rodziców o obniżonej ocenie zachowania lub ocenie niedostatecznej i dopuszczającej z przedmiotu.

 

Sprawdzian po klasie VIII Szkoły Podstawowej.

Wstęp

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VIII Szkoły Podstawowej w miesiącu kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Organizacja sprawdzianu

 1. Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły. Może on nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.
 3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie:
  • przewodniczący;
  • co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.
 4. W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Sprawdzian trwa 60 minut.
 6. W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać Sali, mogą to uczynić jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
 7. W przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.
 8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespołu nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji okręgowej.
 9. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt.
 10. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez egzaminatorów.
 11. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisje okręgową jest ostateczny.


Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Opinia o której mowa w pkt 1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześnie niż po ukończeniu klasy III Szkoły Podstawowej. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 min.
 4. Opinię rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 5. Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Postanowienia końcowe

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalony przez dyrektora komisji centralnej nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły, która dział w porozumieniu z rodzicami.
 4. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 5. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek ucznia lub jego rodziców.

 

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCE

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ
PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.).
 3. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.),
 5. Statut Szkoły
 6. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 • Księga uczniów.
 • Arkusze ocen uczniów i ich roczniki
 • Protokoły Rad Pedagogicznych,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 • Rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Archiwum dokumentacji szkoły.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie u dyrektora szkoły.
Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Dyrektor szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Dyrektor szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Dokumentacja szkolna i klasowa:

Rodzic i uczeń ma dostęp do dokumentacji szkolnej, która znajduje się na stronie internetowej szkoły:

 • Statut Szkoły
 • WSO
 • Wykaz podręczników i lektur

Rodzic i uczeń ma prawo do wglądu do dokumentacji szkolnej udostępnionej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, czyli:

 • Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły
 • Program wychowawcz – profilaktyczny
 • Plan nadzoru pedagogicznego

Nauczyciel powinien umożliwić rodzicom wgląd do ww. dokumentów z zachowaniem  Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów klasowych, czyli:

 • Dziennik lekcyjny
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy
 • Zeszyt wychowawczy
 • Zeszyt korespondencji

Psycholog na wniosek rodzica/ opiekuna może umożliwić dostęp do dokumentacji i badań psychologiczno – pedagogicznych.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołanym na wstępie.
Ponadto szkoła, na wniosek rodzica ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

Przetwarzanie danych:

Zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

 

Statut PSPnr 62 statut2017.pdf

 

Reklamy