Statut i WSO

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 62 im. Joanny Kolasińskiej 

w dniach: 26 marca 2020 – 26 kwietnia 2020

Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 26 marca 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).

  1. Uczeń PSP62 zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez Nauczycieli.
  2. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia i testy uczeń stara się wykonać samodzielnie.

Gdy napotyka trudności, zwraca się mailowo, przez e- dziennik lub na lekcji do Nauczyciela przedmiotu.

  1. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.
  2. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń i testów wskazanych przez Nauczyciela.
  3. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.
  4. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
  5. Nauczyciel ma obowiązek realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną.
  7. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
  8. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62 IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ W WARSZAWIE

(w pliku pdf) statutPSP62